ZenCoaching

Umiejętność tworzenia sensownych i skutecznych relacji z różnymi osobami szybko, w taki sposób, który pomaga im odkrywać potencjał w sobie i otwierać nowe możliwości, to jedna z kluczowych umiejętności coachingowych, obok budowania i utrzymania mocnego raportu. „Raport jest niezbędny, aby upewnić się, że dialog między trenerem a klientem nabiera tempa. 'Chemia’ pomiędzy dwojgiem musi szybko budować zaufanie i wiarygodność; klient musi mieć pewność, że trener nie marnuje po prostu czasu” (Lyons). W pracy coacha obecność i zdolność do pełnej świadomości oraz tworzenia spontanicznego związku z klientem w otwarty, elastyczny i pewny sposób wymaga pełnej obecności i elastyczności, improwizacji w danym momencie. Często kieruję się własną intuicją i „idę za swoim przeczuciem”, pozostaję otwarta na niepewność i staram się zobaczyć wiele sposobów pracy z klientem, wybierając w danym momencie to, co jest najskuteczniejsze. Jednym z moich atutów jest użycie humoru do stworzenia lekkości i energii. I wreszcie, bardzo ważne jest, aby pokazać pewność siebie przy pracy z silnymi emocjami, panować nad sobą i nie dawać się zdominować emocjom klienta.

Skuteczna komunikacja to rdzeń praktyki coachingu i kiedy jest stosowana w właściwy sposób, coach może pomóc osiągnąć samoświadomość, która prowadzi do większej odpowiedzialności za siebie osoby, którą się coachuje. Skuteczna komunikacja oznacza aktywne słuchanie, zadawanie silnych pytań, bezpośrednią komunikację i właściwe użycie języka. „Dobre umiejętności słuchania ze strony coacha, w połączeniu z umiejętnością dostarczania szczerej informacji zwrotnej, są kluczowe dla utrzymania dialogu na ziemi” (Lyons). Silne pytania mogą być zadawane w celu odkrywania ukrytych kwestii lub pomocy kierownictwu w ponownym rozważeniu pewnego stanowiska lub proponowanej ścieżki działania” (Lyons). W każdym przypadku właściwe pytania zwiększą pewność klienta, jeśli doprowadzą do potwierdzenia, lub będą wyzwaniem dla jego planu działania, aby wybrać najlepsze rozwiązanie. Skuteczny coach używa pozytywnego języka i jasnej informacji zwrotnej, metafor, które rezonują z klientem, oraz języka odpowiedniego i szanującego klienta (ICF), uwzględniając różnice kulturowe i różnorodność. Wreszcie, ważną umiejętnością coacha jest skuteczne i odpowiednie stawianie wyzwań. Wymaga to zdolności formułowania problemów, skoncentrowania myśli za pomocą trafnych pytań i dostarczania informacji zwrotnej w sposób szczery, ale szanujący.

Planowanie i Przygotowanie w kontekście praktyki coachingu są bardzo ważne, jeśli klient ma uzyskać jak najlepsze wyniki, dlatego istotne jest, aby poświęcić odpowiednią ilość czasu i wysiłku przed sesjami coachingowymi (przejrzeć notatki z poprzednich sesji, zastanowić się, jaki podejście będzie najlepsze na kolejną sesję, itp.). „Z mocnym zrozumieniem dynamiki interpersonalnej, dobry coach to osoba procesowa, która potrafi nawiązać relacje; jest zaznajomiona z otoczeniem kierownika; jest uczciwa i odważna w udzielaniu informacji zwrotnej; jest dobrym słuchaczem; zadaje dobre pytania; jest wizjonerska i analityczna; jest też dobrym planującym, który dąży do kontynuacji i zakończenia” (Lyons). Ponadto coach musi dążyć do ukierunkowania dialogu do osiągnięcia celów klienta. „Coach musi mieć odwagę zachęcić kierownika do ruszenia naprzód” (Lyons). Wreszcie, „i co najważniejsze, pełna wartość działalności coachingowej może być zrealizowana tylko wtedy, gdy nowe zachowanie jest wykonywane w praktyce” (Lyons). Aby to miało miejsce, dobry coach musi być wzorcem w zakresie ustalania celów, planowania działań i umiejętności zarządzania postępem i odpowiedzialnością.

Etyczna praktyka coachingu, połączona z zaangażowaniem coacha w ciągłą naukę i rozwój zawodowy, są nieodłącznymi elementami efektywnego i udanego coachingu. Dobry coach potrzebuje etycznego stanowiska oraz zasad współpracy lub warunków odniesienia, w jakich ma działać. Najlepiej jest, jeśli coach w swojej praktyce kieruje się agendą klienta. Relacja między coachem a osobą coachowaną nie powinna być manipulowana na korzyść coacha (finansowo, seksualnie, itp.). Coach powinien unikać zachęcania do uzależnienia. Coach powinien być gotów do ponownego określenia warunków współpracy, gdy kontekst lub potrzeby osoby coachowanej się zmienią. Zawsze pracuj w ramach swoich kompetencji i możliwości. Przyjmij kluczowy element przysięgi Hipokratesa – „nie wyrządzaj szkody”. Dla mnie kluczową kwestią w mojej praktyce jest zachowanie etyki i autentyczności, wykazywanie osobistej integralności, uczciwości i odpowiedzialności – coaching z „odpowiedzialnością i sercem” (O’Neill) oraz „nieustraszonym współczuciem” (Hawkins i Smith), a także szacunkiem i wiarą w klienta. Zarówno wsparcie, jak i wyzwania są kluczowe dla idealnego doświadczenia coachingu.

Coaching staje się profesją. Dlatego wykorzystanie kodeksów postępowania/etyki, zawierania kontraktów i nadzoru jest bardzo ważne dla profesjonalizacji i zapewnienia jakości w coachingu. Wszystkie główne organizacje zawodowe coachingu, w tym ICF, EMCC i AC1, dostarczają kodeks etyki i procedury skarg, aby zachęcić do przestrzegania standardów zawodowych i praktyk etycznych wśród swoich członków. Pomagają one tworzyć wspólne zrozumienie w ramach zawodu oraz między coachami, że istnieją jasne standardy, które kierują coachingiem i pomagają zarówno coachom, jak i klientom widzieć coaching jako część zawodowej dyscypliny. Możliwość dołączenia i ponoszenia odpowiedzialności za zachowanie etyczne buduje zaufanie klientów do coachów. Ponadto uznanie kodeksu demonstruje zaangażowanie w wysokie standardy praktyki. Globalny Kodeks Etyki – wspólny kodeks postępowania, mający na celu ustanowienie standardów etycznych i dobrych praktyk w branży coachingu i mentoringu jako wspólna inicjatywa ICF i EMCC, stanowi podstawę dla rozwoju samoregulacji w zawodzie coachingu i mentoringu. „Profesjonalna praktyka coacha wymaga ciągłego zaangażowania w etykę i ciągłego uczenia się w procesie” (Brennan i Wildflower).

Napisane przez Patrycja Orzeszyna © 2019 ZenCoaching.eu. All rights reserved. 

Aby dowiedzieć się więcej o praktyce ZenCoaching.eu i umówić się na sesję eksploracyjną ze mną, proszę przejść pod następujący  link

Certyfikaty