ZenCoaching

Czym jest coaching dla kadr zarządzających?

Coaching dla kadr zarządzających polega na wykorzystaniu coachingu jako metody na rozwijanie zdolności i poprawę osiągów w kontekście pracy. Jako trener dla kadr zarządzających, posiadam doświadczenie w kształtowaniu rozwoju menedżerskiego. Efektywny coaching jest skutecznym narzędziem wpływającym na zmiany w zachowaniach menedżerskich i przywódczych, pewności siebie oraz wynikach w pracy.

Niektóre rezultaty, do osiągnięcia których często wykorzystuje się coaching:

 • Wsparcie dla programów rozwoju liderów/menedżerów (często jako wsparcie w praktycznym stosowaniu wiedzy po warsztatach szkoleniowych)
 • Wsparcie dla liderów/menedżerów w przejściu do nowych podejść do kierowania i zarządzania (np. podejście coachingowe do zarządzania)
 • Wsparcie dla liderów/menedżerów wdrażających zmiany organizacyjne
 • Wsparcie dla liderów/menedżerów wchodzących w nową rolę
 • Wsparcie dla rozwijających się talentów
 • Wsparcie dla pracowników, którzy są postrzegani jako osiągający gorsze rezultaty

Rola trenera dla kadr zarządzających

Efektywny coach dla kadr zarządzających to specjalista, który umiejętnie ułatwia rozwój kompetencji i zachowań swojego klienta. Trener musi umieć zrównoważyć dostarczanie struktury do omawiania problemów rozwojowych i umożliwianie zrozumienia oraz refleksyjnej nauki z jednoczesnym pozostawieniem kontroli nad procesem w rękach klienta. Wprowadzanie agendy, modeli, pomysłów, koncepcji, feedbacku i struktur kompetencji to wszystko przydatne narzędzia do stymulowania myślenia, refleksji i nauki refleksyjnej klienta. W centrum coachingu leży sztuka wspierania nauki klienta poprzez refleksję i samoodkrywanie. Trener ma do dyspozycji szereg narzędzi i procesów, które może wykorzystać z klientami, tworząc ramy dla ich myślenia i dając możliwość nauki przez refleksję oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań obecnych i przyszłych problemów.

Rodzaje coachingu dla kadr zarządzających

Nie ma jednomyślnych ani konkretnych definicji dla terminów takich jak coaching kadry zarządzającej, liderów, profesjonalny czy biznesowy. Wszystkie one są de facto różnymi typami coachingu profesjonalnego, który różni się od coachingu życiowego tym, że jego główny punkt skupienia leży na problemach zawodowych, a nie osobistych.

 • Coaching dla kadr zarządzających w szerszym ujęciu obejmuje pracę z liderami na różnych poziomach organizacji, zarówno na wysokich stanowiskach, jak i z młodszymi, ale bardzo obiecującymi pracownikami. Najefektywniej korzystają z niego osoby, które biorą dużą odpowiedzialność za obecne i przyszłe sukcesy organizacji, oraz posiadają potencjał i chęć do rozwoju i zmian.
 • Coaching liderów polega na umożliwieniu menedżerom zmiany, dostarczeniu przestrzeni do refleksji i zrozumienia siebie, a w końcu na uwolnieniu i skierowaniu ich kreatywności w stronę celów organizacji.
 • Coaching biznesowy wykracza poza coaching dla kadr zarządzających, ponieważ pomaga również właścicielowi firmy lub kluczowej osobie w organizacji w rozwijaniu zarówno biznesu, jak i siebie samego. Coach biznesowy powinien mieć także doświadczenie w rozwoju biznesu.
 • Coaching wydajności polega na uwolnieniu potencjału osoby, aby zmaksymalizować swoją wydajność i skupia się na podniesieniu poziomu osiągów osoby trenowanej. Whitmore opisuje to jako „sposób bycia, który wynika z etosu coachingu – wiary w zdolności, pomysłowość i potencjał siebie i innych, co pozwala skupić się na mocnych stronach, rozwiązaniach i przyszłym sukcesie, a nie na słabościach, problemach czy wcześniej osiąganych rezultatach”.
 • Coaching transformacyjny skupia się na zmianie zachowań i zdolności poprzez zmianę myślenia osoby trenowanej. Coaching transformacyjny to przede wszystkim wpływanie na trenowanego w celu osiągnięcia innej percepcji, odczuwania i reagowania na sytuacje, które go dotyczą. Szanse na przeniesienie nauki i zmian do rzeczywistych sytuacji są zdecydowanie większe, gdy dochodzi do odczuwanej zmiany, niż gdy ludzie po prostu odchodzą z dobrymi intencjami. „Coaching transformacyjny to w rzeczywistości jeden z typów coachingu rozwojowego”.
 • Coaching rozwojowy, podobnie jak coaching transformacyjny, koncentruje się na pomocy klientowi w myśleniu inaczej i działaniu w odpowiedzi na dylematy. Zakłada on jednak, że zmiana rozwojowa może być osiągnięta dość szybko, a nawet może być wywołana sztucznie, podczas gdy coaching rozwojowy może być procesem trwającym całe życie.

Z praktycznej perspektywy, trener pracujący w organizacji lub dla organizacji będzie musiał zastosować szeroki zakres metod, narzędzi i podejść omówionych powyżej pod tymi etykietami. Bazując na moim doświadczeniu zawodowym, coaching dla kadr zarządzających i liderów pomaga im stać się bardziej świadomymi swojej roli, co pozwala efektywniej ją realizować. Przynosi to korzyści zarówno dla lidera, jak i dla osób, którymi zarządza, a także pomaga tworzyć bardziej świadome, uczące się i sprzyjające autonomii środowiska i kultury pracy. Dobrze przeprowadzony coaching dla kadr zarządzających i liderów ma moc nie tylko transformacji indywidualnych osób, ale także ich zespołów i całej organizacji. Co więcej, efektywny coaching jest bardzo skuteczny we wprowadzaniu zmian w zachowaniach menedżerskich i liderów, poprawie pewności siebie i wyników pracy.

Certyfikaty